– å spare penger gjør deg ikke rik, men det hjelper

– FRI RETTSHJELP

Hvis du trenger fri rettshjelp, kan du kontakte Fylkesmannen eller en advokat. Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.

For å få fri rettshjelp må du ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp

 • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
 • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
 • i saker om militærnekting
 • i saker om tvangsekteskap
 • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
 • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
 • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
 • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel
 Les mer hos Fylkesmannen. Fri rettshjelp  Lov om fri rettshjelp [rettshjelploven]

Se også: Gratis juridisk rådgivning:

 • Advokaten svarer – Gratis advokattjeneste fra Jussportalen
 • Gratisrettshjelp.no er en tjeneste levert av de fem studentrettshjelpstiltakene som tilbyr gratis rettshjelp i Norge. Felles for tiltakene er at vi tilbyr gratis juridisk bistand til privatpersoner. Alle tiltakene har en sosial profil, med fokus på å tilby hjelp der behovet er størst. Totalt jobber det over 130 personer i tiltakene, og vi mottar til sammen rundt 20 000 henvendelser i året.
 • Jussformidlingen.no tilbyr gratis rettshjelp, og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.
 • Jussformidlingen – Jussformidlingen er en organisasjon drevet av studenter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, som yter rettshjelp innenfor de fleste fagområder. Tjenesten er gratis.
 • Jushjelpa i Midt-Norge – Jushjelpa i Midt-Norge er drevet av jusstudenter, og bistår med gratis juridisk rådgivning til innbyggerne i Midt-Norge.
 • Jusshjelpa i Nord-Norge Jusshjelpa i Nord-Norge er et rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter ved Universitetet i Tromsø. Yter gratis juridisk bistand/rådgivning.