– å spare penger gjør deg ikke rik, men det hjelper

– GJELDSORDNING

Har du gjeldsproblemer og ikke aner råd? Da kan det hende at det er hjelp å få, både når det gjelder rådgivning, avtaleinngåelse og gjeldsordning. Her kan både NAV og fylkesmannen og være behjelpelig.

NAV

Hvis du har gjeld, kan NAV hjelpe med økonomisk rådgivning og hjelp til å inngå avtale med kreditor. Hjelpen kan blant annet bestå i å inngå avtale om en nedbetalingsplan, endrede lånevilkår eller betalingsutsettelse.

I enkelte tilfeller kan NAV vurdere å dekke utgifter til gjeld, for eksempel når det er fare for å miste strømmen eller boligen og det ikke finnes andre muligheter for å forhindre dette.

Hvordan søker du?

Du søker NAV-kontoret i den kommunen du oppholder deg. For mer informasjon, se slik søker du.

Du kan også ringe NAV sin økonomirådstelefon 800 45 353 (800GJELD), som er en gratis landsdekkende hjelpetelefon.

Gjeldsordning

Gjeldsordningsloven gir privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over økonomien sin. En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden i en avgrenset periode, som hovedregel fem år, mot å få slettet restgjelden. Ordningen omfattar alle typar gjeld, også til det offentlige, og en kan som hovedregel bare benytte denne ordningen en gang i livet.

Framgangsmåte for den som ønsker gjeldsordning – rett til bistand

Den som vil søke om gjeldsordning skal henvende seg til den lokale namsmannen. Namsmannen vil gi råd og rettledning om lovens virkemåte og ev. hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet.

Dersom det blir opnet gjeldsforhandling vil namsmannen hjelpe til med å utforme et forslag til betalingsordning som blir sendt til kreditorene for vurdering. Dersom forslaget ikke blir godtatt kan en ordning fastsettest i domstolene.

Det tar vanligvis 4-6 måneder å få i stand en gjeldsordning. Deretter følger en betalingsplan (gjeldsordningsperiode) på fem år. I mange tilfeller gis det en karantene tid på 2 år etter dette som gjelder gevinst, arv eller lignende som skulle dukke opp.

Hvem kan komme inn under gjeldsordningsloven?

Hovedvilkåret for å komme inn under gjeldsordningsloven er at en er ute av stand til å betale for seg, og at dette varer ved. Det vil si at problemene må vere av permanent karakter, og at det ikke er mulig å betale ned gjelden i overskuelig framtid.

Et annet hovedvilkår er at ei gjeldsordning ikkje må verke urimelig eller støtande på andre. I di fleste tilfellene vil det òg bli stilt krav om at en etter beste evne må ha prøvd å løse problemene på egen hånd.

Rett til å beholde bosted og andre eiendeler under en gjeldsordning

Den som oppnår gjeldsordning har som hovedregel rett til å beholde en bolig av rimeleg størrelse og standard. Men bare den delen av bostedsgjelda som ligger utenfor takstverdien av boligen vil bli sletta som følge av gjeldsordninga. Tanken er at boliggjelda omtrent skal svare til boligverdien når gjeldsordninga er over.

Loven opner også for at en i enkelte tilfeller kan beholde en privatbil. Den må då vere av nøktern verdi, og nødvendig på grunn av arbeidssituasjonen, sykdom eller funksjonshemming.

Midler til eget underhold under gjeldsordningen

Etter gjeldsordningsloven har alle som oppnår gjeldsordning rett til å beholde et rimeleg beløp til livsopphold. I tillegg til dekning av nøkterne boutgifter kan det settes av midler til nødvendige forbruksutgifter, eller livsopphold, etter satser som går fram av en eget forskrift. Satsene blir justerte i takt med konsumprisindeksen (KPI) 1. juli hvert år.

En avtale om gjeldsordning kan gå ut på følgende:

  • Du får utsettelse på å betale hele eller deler av gjelden.
  • Kreditorene gir deg helt eller delvis avkall på renter eller omkostninger.
  • Hele eller deler av gjelden din blir slettet med en gang eller når gjeldsordningsperioden er slutt.

Gjeldsordning kan oppnås ved frivillig avtale med kreditorene dine, det vil si de du skylder penger. Hvis kreditorene ikke vil inngå en slik avtale, kan domstolen vedta tvungen gjeldsordning.

Det mest vanlige er at du får slettet restgjelden etter en gjeldsordningsperiode på fem år. I denne perioden betaler du til den enkelte kreditor som regel månedliget beløp som bestemmes under gjeldsforhandlingene.

Du må være forberedt på at du må selge formuesgjenstander som hus, hytte, bil og så videre for å oppnå gjeldsordning. Det du skal betale, tilpasses din økonomi og betalingsevne. Du skal altså være i stand til å forsørge deg selv og din familie, samtidig som du betaler ned på gjelden.

Hvor søker jeg?

Du kan søke om gjeldsordning hos namsmannen i hjemkommunen din. Namsmannsfunksjonen hører inn under politiet. Hvilket politidistrikt din hjemkommune hører inn under, finner du på www.politi.no

Se også:

 Kilder: RegjeringenDomstol.no